Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane vystupuje spoločnosť Studio Stronger s.r.o., so sídlom Pod Párovcami 1331/30, Piešťany 921 01, IČO: 51 053 799, DIČ: 212 057 3906, IČ DPH: SK2120573906, zap. v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40592/T ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len „predávajúci“ alebo „Studio Stronger s.r.o.“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.doonchoo.com.

Kontakt predávajúceho:

Tel.: 00421948037291 * Email: hello@doonchoo.com * Bankové spojenie: IBAN: SK84 0900 0000 0051 3514 0273

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23 a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6053/6, 917 02 Trnava, Odbor Hygieny výživy tel. č. 033/59 36 976.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
a) subjekt zapísaný v obchodnom registri,
b) subjekt, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) subjekt, ktorý podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) subjekt, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie i ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi znením týchto VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci realizáciou objednávky (odoslaním objednávky) potvrdzuje, že sa riadne
a v plnom rozsahu zoznámil s týmito VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente realizácie objednávky. Potvrdením objednávky predávajúcim sa tieto VOP stávajú pre predávajúceho a kupujúceho záväznými.

Kupujúci berie na vedomie, že mu realizáciou objednávky (resp. uzavretím zmluvy v prípade potvrdenia objednávky predávajúcim) nevznikajú žiadne práva duševného, resp. priemyselného vlastníctva, najmä práva na používanie ochranných známok, obchodných mien, firemných log, patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Predávajúci vyhlasuje, že kozmetika ponúkaná prostredníctvom e-shopu www.doonchoo.com (ďalej ako „tovar“) je vyrábaná vo výrobni schválenej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na adrese Pod Párovcami 56, 921 01 Piešťany.

 

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.